AYDINLATMA BEYANI

MYE BİLGİSAYAR YAZILIM TİCARET A.Ş. (“Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özeni göstermektedir. Bu kapsamda, tarafımıza iletilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

a) İstihdamın sevk ve idaresi,
b) Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası,
c) Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
d) Bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması,
e) Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması,
f) Şirket nezdinde istihdamınız için gereken işlemlerin yürütülmesi, özlük dosyanızın hazırlanması,
g) İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
h) Çalışanların yan haklarına ve menfaatlerine ilişkin operasyonların yürütülmesi.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı ya da elektronik iletişim içerisinde çeşitli vasıtalarla, Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamında ifa etmesi gereken Şirketimiz yükümlülüklerinin ifası ve mevzuattan doğan mesuliyetlerini yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1 ve 2 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

İlaveten, Şirketimizin yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.

4. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili herhangi bir soru veya talep için, aşağıda belirtilen adresler üzerinden yazılı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Adres: Şehit Fethi Sekin Cad. No:4 Novus Plaza Kat:16 Bayraklı – İzmir